พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

8 กรกฎาคม 2551

09:20 - 12:00 น.

               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธานในการประกอบพิธี ในพิธีครั้งนี้มีอาจารย์ใหญ่จำนวน 10 ร่าง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับมาจากโรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2551 ของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยได้นำอาจารย์ใหญ่เข้ามาเพื่อประโยชน์ในการศึกษา

          พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่นี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บร่างอาจารย์ใหญ่ไว้ใช้ในการศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยตั้งแต่เริ่มแรกในปี 2551 จนถึงปี 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิธี และตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ

          วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาคือเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ระลึกถึงเจตนารมณ์อันดีงาม และความเสียสละของอาจารย์ใหญ่ และได้แสดงออกถึงความเคารพ และไว้อาลัยแด่อาจารย์ใหญ่ก่อนจะส่งร่างของท่านไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา พร้อมกับอาจารย์ใหญ่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีลำดับพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ครั้งแรกดังต่อไปนี้

เวลา 09.20 น. – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี

เวลา 09.30 น. – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานในพิธีจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                     – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

                     – พระครูพิพัฒน์รัตพงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ประธานสงฆ์ให้ศีล

                     – พระสงฆ์ 4 รูป

                        1. พระครูพิพัฒน์รัตพงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย วัดพระแก้ว

                        2. พระครูศรีรัตนากร เลขานุการเจ้าคณะภาค 6 วัดพระแก้ว

                        3. พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้ว

                        4. พระมหาเทวัญ สิริเทโว ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้ว

                         สวดมาติกา (จบแล้ว)

                     – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี รองศาสตราจารย์, น.สพ.ดร. เทอด เทศประทีป

รองอธิการบดี, นายแพทย์สำเริง กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนางสาวจิราภรณ์

ชิดการะกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขากายภาพบำบัด ทอดผ้าไตรบังสุกุล จำนวน 4 ไตร

                   – พระสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

                   – พิธีกรนำกล่าวคำถวายมตกทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่

                   – รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี, นายอุกฤษฏ์ ทองสันทัด, นางสาวนิภาพร รวมธรรม

และนางสาวยุพาวรรณ ทิพย์แก้ว ผู้แทนนักศึกษา ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                   – พระสงฆ์อนุโมทนา / กรวดน้ำ

                   – เสร็จพิธี

        พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ได้ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2551 จนถึงปีล่าสุด พุทธศักราช 2562 ซึ่งในแต่ละปีจะจัดพิธีในวันดังต่อไปนี้

                       1. ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

                       2. ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

                       3. ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

                       4. ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

                       5. ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

                       6. ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

                       7. ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

                       8. ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

                       9. ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

                       10. ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

                       11. ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

                       12. ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

                       13. พุทธศักราช 2563 ไม่มีการจัดพิธีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

                       14. พุทธศักราช 2564 ไม่มีการจัดพิธีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

         ซึ่งจำนวนอาจารย์ใหญ่ในแต่ละปีจะมีจำนวนที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

                       1. ปีพุทธศักราช 2551 จำนวน 10 ร่าง

                       2. ปีพุทธศักราช 2552 จำนวน 9 ร่าง

                       3. ปีพุทธศักราช 2553 จำนวน 19 ร่าง

                       4. ปีพุทธศักราช 2554 จำนวน 12 ร่าง

                       5. ปีพุทธศักราช 2555 จำนวน 12 ร่าง

                       6. ปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 14 ร่าง

                       7. ปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 8 ร่าง

                       8. ปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 14 ร่าง

                       9. ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 14 ร่าง

                       10. ปีพุทธศักราช 2560 จำนวน 14 ร่าง

                       11. ปีพุทธศักราช 2561 จำนวน 14 ร่าง

                       12. ปีพุทธศักราช 2562 จำนวน 14 ร่าง


เอกสารที่เกี่ยวข้องพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง:

สูจิบัตรพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2552) – ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2562)  


ภาพพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ครั้งแรก