พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2555 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 9 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 1,496 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 201 ราย และบัณฑิต จำนวน 1,289 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย โดยปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คือ นายจุน วนวิทย์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คือ นายอดิเรก ศรีประทักษ์

 


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                  นายจุน วนวิทย์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

                  นายอดิเรก ศรีประทักษ์

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลตำรวจเอก เภา สารสิน                                                นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                  1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                   อธิการบดี

                  2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                               รองอธิการบดี

                  3. ปริญญาบัณฑิต

                          3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                      รองศาสตราจารย์ พรรณิกา กฤษฎาพงษ์            คณบดี

                          3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                      นายแพทย์ สำเริง กาญจนเมธากุล                  คณบดี

                          3.3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                      รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี                 คณบดี

                          3.4 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ                  คณบดี

                          3.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล        คณบดี

                         3.6 สำนักวิชาการจัดการ

                                     รองศาสตราจารย์ จุฑา มนัสไพบูลย์               คณบดี

                                     อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา                        รองคณบดี

                          3.7 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณฤมล เต็มดี            ผู้ช่วยคณบดี

                           3.8 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สอาดสุด              คณบดี

                            3.9 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                        รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ             คณบดี

                  4. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                                        รองศาสตราจารย์ กัลณกา สาธิตธาดา         รองอธิการบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 1,496 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 294 22 3 319
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 29 2 3 34
สำนักวิชาการจัดการ 359 44 403
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 116 116
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 16 2 18
สำนักวิชานิติศาสตร์ 244 20 264
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 77 44 121
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 92 92
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 62 62
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 67 67
รวม 1,289 201 6 1,496

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2553

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2553

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม