นายอดิเรก ศรีประทักษ์

Dublin Core

Title

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ประจำปีการศึกษา 2553

Date

2555-02-06