พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552

15 กุมภาพันธ์ 2554

13:45 - 16:00 น.

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์  2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 1,392  ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 6  ราย มหาบัณฑิต จำนวน 156  ราย และบัณฑิต จำนวน 1,230  ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4  ราย โดยเป็น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3  ราย คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี นายแผน วรรณเมธี และนายสันติ ภิรมย์ภักดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1  ราย คือ นายสุชัย วีระเมธีกุล

 


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                   พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

                   นายแผน วรรณเมธี

                   นายสันติ ภิรมย์ภักดี

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                   นายสุชัย วีระเมธีกุล

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

          1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รักษาการแทนอธิการบดี)

  1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน (รักษาการแทนรองอธิการบดี)

  1. ปริญญาบัณฑิต

                   3.1 สํานักวิชานิติศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล (คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์)

                   อาจารย์ รุ่ง ศรีสมวงษ์ (อาจารย์)

                   3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   รองศาสตราจารย์ พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ (คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

                   3.3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   นายแพทย์ สำเริง กาญจนเมธากุล (คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

                   3.4 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ(คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                    3.5 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

                   อาจารย์ สิริพัชร์ สุธีรภัทรานนท์ (ผู้ช่วยคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)

                    3.6 สํานักวิชาการจัดการ

                   รองศาสตราจารย์ จุฑา มนัสไพบูลย์ (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา (รองคณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   3.7 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณฤมล เต็มดี (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                   3.1 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา สะอาดสุด (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน (รักษาการแทนรองอธิการบดี)

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด   1,392  ราย

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

298

39

3

340

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

30

10

3

43

สำนักวิชาการจัดการ

349

40

389

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

175

175

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

35

1

36

สำนักวิชานิติศาสตร์

177

13

190

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

63

38

101

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

103

103

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

15

15

รวม

1,230

156

6

1,392

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) จำนวน 2  ราย และพระสงฆ์ 1 รูป

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จำนวน 1  ราย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

            สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์) จำนวน 3  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 2  ราย

                   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) จำนวน 1  ราย

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 13  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) จำนวน 38  ราย

          สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา) จำนวน 15  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 20  ราย

                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จำนวน 7  ราย

                   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) จำนวน 10  ราย

                   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย) จำนวน 2  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 3  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก) จำนวน 2  ราย

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 4  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 33  ราย

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) จำนวน 7  ราย

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 1  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สํานักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 177  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) จำนวน 63  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) จำนวน 80  ราย

                   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 23  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 130  ราย

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ) จำนวน 117  ราย

                   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) จำนวน 49  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีประยุกต์) จำนวน 5  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 25  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บัญชีบัณฑิต จำนวน 32  ราย

                   เศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 30  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 89  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) จำนวน 125  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ) จำนวน 73  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 19  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 25  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จำนวน 35  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว) จำนวน 52  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 23  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) จำนวน 21  ราย

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 23  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์) จำนวน 12  ราย

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2552
  2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2552
  3. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

ภาพกิจกรรม