พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์  2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 13 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,056 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 14 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 242 ราย และบัณฑิต จำนวน 1,800 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

                 นายฟู่ เสวียจาง

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์

                  รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

———————–

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                     Mr. Chao Xiaoliang


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลเอก สำเภา ชูศรี                                                         นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                 อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                             รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

                                    รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช        คณบดี

                         3.2 สำนักวิชาการจัดการ      

                                    อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                           คณบดี

                                    อาจารย์ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ                       รองคณบดี

                          3.3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                      รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิร                รักษาการแทนคณบดี

                          3.4 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัชฌิมา นราดิศร          รักษาการแทนคณบดี

                           3.5 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                       ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ กัมพูสิริ                   คณบดี

                            3.6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                        อาจารย์ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ                            คณบดี

                            3.7  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                         รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ                คณบดี

                             3.8 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                         รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสร            คณบดี

                              3.9 สำนักวิชาจีนวิทยา

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์  คณบดี

                                          อาจารย์ กัลยา ขาวบ้านแพ้ว                      ผู้ช่วยคณบดี

                              3.10 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                            รองศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ     รองคณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,056 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 171  23  198 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  64 79 
สำนักวิชาการจัดการ  449  100  –  549
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  177  6  –  183
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  39  1 44 
สำนักวิชานิติศาสตร์ 238   14 –   252
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 122   23 –   145
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 228   1 –  229 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 93   – –   93
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  –  63 64 
สำนักวิชาจีนวิทยา 219 1 220
รวม 1,800  242   14 2,056 

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2557

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม