ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- ตุงทองคำ

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายนามผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -- นายฟู เสวียจาง -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ -- สาขาวิชามนุษยศาสตร์ -- รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ -- รางวัลตุงทองคำ -- นายเฉา เสี่ยวเหลียง

Date

2559-02-09

Format

24 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.15/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Rights

Mae Fah Luang University