ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557
วันอังคารที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรายนาเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- คำประกาศเกียรติคุณ -- นายฟู เสวียจาง -- รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง -- รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ -- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ -- นายเฉา เสี่ยวเหลียง

Date

2559-02-09

Format

24 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.15/4

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Rights

Mae Fah Luang University