พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 17 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมีแพทยศาสตรบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นปีแรก โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,816 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 33 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 190 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,593 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย โดยปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

 


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

                   รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย                               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

              1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                   รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ                                 อธิการบดี 

              2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                   ศาสตราจารย์สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์                              รองอธิการบดี

              3. ปริญญาบัณฑิต

                       3.1 สำนักวิชานิติศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ศรีสมวงษ์                        คณบดี

                             อาจารย์อนุเทพ สุขศรีวงศ์                                 อาจารย์

                       3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                    คณบดี

                       3.3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                             รองศาสตราจารย์รัชนี สรรเสริญ                        คณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณิภา ดอกไม้งาม            รองคณบดี

                       3.4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                             รองศาสตราจารย์ชมนาด พจนมาตร์                   คณบดี

                       3.5 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                             ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นพดล วรอุไร      ที่ปรึกษาอธิการบดี

                       3.6 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                             รองศาสตราจารย์ศิริพร วัชชวัลคุ                       รักษาการแทนคณบดี

                       3.7 สำนักวิชาจีนวิทยา

                             รองศาสตราจารย์นันทนา คชเสนี                       รองอธิการบดี

                             อาจารย์กัลยา ขาวบ้านแพ้ว                               รองคณบดี

                       3.8 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

                             อาจารย์สุลัคณา น้อยประเสริฐ                          รักษาการแทนคณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์            รองคณบดี

                       3.9 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ อินทราไสย            คณบดี

                       3.10 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินต๊ะถา               คณบดี

                       3.11 สำนักวิชาการจัดการ

                             อาจารย์ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                           คณบดี

                             อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ                           รองคณบดี

                             อาจารย์จิราภา ปราเดรา ดิเอส                         ผู้ช่วยคณบดี

                             อาจารย์ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์                        รองคณบดี

                       3.12 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             อาจารย์ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง                        คณบดี

                             อาจารย์ทิว หงษ์ทอง                                       อาจารย์

                             อาจารย์ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา                      ผู้ช่วยคณบดี

                       3.13 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                             รองศาสตราจารย์สาโรจน์ รอดคืน                     รักษาการแทนคณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,816 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์  187  194
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  70 13 15  98
สำนักวิชาการจัดการ  927 40  975 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  215 –  219 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  48 57 
สำนักวิชานิติศาสตร์  205 –  209 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  115 55  –  170 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  136 10  –  146 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  106 –  –  106 
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  – 57   58
สำนักวิชาจีนวิทยา  394 –  –  394 
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม  50 –  –  50 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 32  –  –  32 
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 108  –  –  108 
รวม  2,593  190  33  2,816

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2561

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม