พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2548 โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 17.00 น. – สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหารและคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

                    – ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร

                    – เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                    – ทรงกราบ

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – ทรงศีล (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญที่ระลึกพิธีเปิดพระราชา-

นุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                    – พลตำรวจเอก เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานพร้อมกับขอพระราช-

ทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และอาคารกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

                    – เสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(ทหารกองเกียรติยศสำหรับพระราชานุสาวรีย์ฯ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์

เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร)

                    – เสด็จฯ ขึ้นสู่ลานพระราชานุสาวรีย์

                    – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม แผ่นคำจารึก

                    – ทรงวางพานพุ่มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และของส่วน

พระองค์

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์

                    – ทรงกราบ

                    – เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นลำดวน จำนวน 1 ต้น

                    – เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี

                    – ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – ทรงหลั่งทักษิโณทก

                       (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

                    – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง

                    – รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

                      (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดี และคณาจารย์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

                    – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร

                    – เสด็จฯ ไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

                   – ทอดพระเนตรนิทรรศการ

                   – เสด็จฯ ขึ้นสู่ห้องประทับรับรอง

                   – ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

                   – ประทับพักพระอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย

                   – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพิธีเปิดอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ:

สูจิบัตรพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สูจิบัตรพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

บัตรเชิญพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ

เหรียญที่ระลึกพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เหรียญทองคำขัดเงา)

เหรียญที่ระลึกพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เหรียญทองแดง)


ภาพกิจกรรม