พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

พิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร

Subject

พิธี -- พระราชานุสาวรีย์

Description

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2548
คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- ขบวนถวายเครื่องสักการะแด่พระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- แบบร่างพระราชานุสาวรีย์ -- ประมวลภาพ -- ดอกไม้มงคลของล้านนาเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะ

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2548-12-11

Type

Text

Format

Application/pdf.
24 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.2.1/6

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนิ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2548

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University