พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Dublin Core

Title

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร

Subject

พิธี -- อาคาร

Description

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2548 เวลา 17.00 น.
คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ และอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการ -- พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ -- พระเกียรติคุณก้องหล้าแผ่ไพศาล 72 พรรษา บรมราชินีนาถ -- ประวัติการก่อสร้างอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ -- ประมวลภาพพิธีเบิกปฐพีและวางศิลาฤกษ์ -- ประมวลภาพการก่อสร้าง

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2548-12-11

Type

Text

Format

Application/pdf.
22 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.2.1/7

Location

ภาพถ่าย/เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนิ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2548

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University