พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

27 กุมภาพันธ์ 2549

10:20 - 13:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง ในวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 10.20 น. ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 10.20 น. – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

                     – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อธิการบดี กรรมการ

สภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้ารับเสด็จฯ

                     – ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                     – เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                     – ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ ทรงกราบ

                     – เสด็จฯ เข้าสู่ภายในพลับพลาพิธี

                     – ประทับพระราชอาสน์

                     – รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

                     – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(จำลอง)

                     – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                     – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

                     – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง

                     – ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากอธิการบดี แล้วทรงหย่อน แผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงาน

พระราชพิธีถือถวาย

                    – ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี

                    – ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูป (ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                    – ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมแผ่นป้ายชื่ออาคารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2547

เวลา 13.00 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปแปลงเพาะกล้าชาน้ำมัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง:

บัตรเชิญ

หนังสือที่ระลึก พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี


ภาพกิจกรรม