พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 19.50 น. ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 19.50 น. – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

                          (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

                       – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

                       – ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                       – เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

                       – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ พระประธานของวิหาร

                       – ทรงกราบ

                       – ประทับพระราชอาสน์

                       – ทรงศีล

                          (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)

                       – รองอธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

                       – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานการสร้างพระเจ้าล้านทองเฉลิม

พระเกียรติฯ การสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธียกช่อ

ฟ้าวิหาร พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

                       – เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังบริเวณประกอบพิธี

                       – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และบรรจุในผอบ

                       – พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำไปบรรจุบน

เศียรพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ 

                         (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                       – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ออกจากวิหารพระเจ้าล้านทอง

เฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังแท่นที่ประดิษฐานช่อฟ้า

                       – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง ทรงผูกผ้าสีชมพู แล้วทรงคล้องพวงมาลัย 

                       – ทรงถือสายสูตร

                       – (เจ้าหน้าที่กว้านช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนหลังคาวิหาร พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                       – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เข้าภายในวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ 

                       – ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

                       – ประทับพระราชอาสน์

                       – ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา)

                       – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

                       – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                       – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณ

วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา 20.30 น. – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระตำหนักดอยตุง

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ :

บัตรเชิญ

หนังสือที่ระลึก พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธียกช่อฟ้าวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ


ภาพกิจกรรม