พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 พฤษภาคม 2543

15:00 - 16:30 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการทหารบกจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

เวลา 15.00 น. – เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานเชียงราย

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการทหารบก

จังหวัดเชียงราย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

                     – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จประทับรถยนต์พระที่

นั่งไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง

เวลา 15.30 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงมณฑลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย

รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เฝ้ารับเสด็จ

                     – ผู้แทนมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                     – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี

                     – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                     – ทรงกราบ

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงศีล

                        (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)

                     – ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเฝ้าถวายหนังสือที่ระลึก

                     – นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยกราบทูลถวายการต้อนรับ

และเบิกตัวรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบทูลรายงาน

กิจการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และขอพระราชทานเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

                     – สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังมณฑลพิธี

วางศิลาฤกษ์

                    – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐทอง

นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม

                       (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                    – เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี

                    – ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

                    – ประทับพระเก้าอี้

                    – ทรงหลั่งทักษิโณทก

                       (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบทูลเบิก

ผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 60 ราย

                    – เบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน

5 ราย

                    – เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                    – เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารส่วนหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานก่อสร้างอาคารและผังแม่บทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จเข้าสู่ห้องรับรอง

                    – ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม

                    – ประทับพักพระอิริยาบถ

                    – ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 16.15 น. – เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานเชียงราย

เวลา 16.30 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานเชียงราย

                    – ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

เวลา 17.30 น. – เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

                    – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ถึงเวลา

ประมาณ 18.00 น.

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง :

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม