พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

13 กุมภาพันธ์ 2550

09:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปัจจุบันคือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และ กายภาพบำบัด โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 09.00 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

                    – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย

และคณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

                    – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                    – ทรงวางพานพุ่มดอกไม้

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ

                    – ทรงกราบ

                    – เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พลับพลาพิธี

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – ผศ.ปริตนา ประทีปะเสน รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าถวายสูจิบัตร

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน และทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์

                    – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน

และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม

                       (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                     – เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 


ภาพกิจกรรม