พิธีสืบชาตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีสืบชาตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. โดยเริ่มจากพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อนที่จะมีพิธีสืบชาตา ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร ที่ห้องประชุมเชียงแสน มีผู้บริหารเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

08.30 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมกัน ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ

              – ถวายความเคารพพร้อมกัน / เสร็จพิธี

พิธีสืบชาตา ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

09.00 น.  – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมกัน ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

09.09 น.  – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

              – พิธีกรอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

              – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

              – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาแบบพื้นเมือง

              – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

              – พระสงฆ์อนุโมทนา

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรวดน้ำ

              – พระมหาเถระประพรมน้ำพระพุทธมนต์ / เสร็จพิธี

กิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร” ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ

10.00 น. – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ

              – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

11.00 น. – พิธีแสดงมุทาจิต ณ ห้องเชียงแสน

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องแม่สาย และลานเสาธง อาคารวันชัย ศิริชนะ

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีสืบชาตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ

บันทึกข้อความ

กำหนดการ

ข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ภาพกิจกรรม