สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง Oncogenesis 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง Oncogenesis ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันแรก วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันที่สอง และวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นวันที่สาม

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10.15 น. – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที)        

เวลา 10.20 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.30 น. – ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ใช้เวลาทำการบินประมาณ 50 นาที)

เวลา 11.20 น. – เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.30 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที)

เวลา 11.40 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึง อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ภริยาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ภริยาผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกที่ 37 ภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทน

นักศึกษาแพทย์ ถวายพวงมาลัย

                     – เสด็จเข้าภายในอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง และประทับพักพระอิริยาบถ

                     – ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

เวลา 13.00 น. – ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เรื่อง Oncogenesis

                     – จบการแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทาน

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จออกจากอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้าส่งเสด็จ

                    – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                     – รถยนต์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

                     – ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

จังหวัดเชียงใหม่

                     – เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

                     – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

                     – รถยนต์พระที่นั่งถึง โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

                     – ประทับแรม ณ โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10.15 น.   – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสนาม

เฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

                      (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที)

เวลา 10.20 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.30 น. – ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ใช้เวลาทำการบินประมาณ 50 นาที)

เวลา 11.20 น. – เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.30 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที)

เวลา 11.40 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึง อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – เสด็จเข้าภายในอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง และประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

เวลา 13.00 น. – ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เรื่อง Oncogenesis

                     – จบการแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทาน

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จออกจากอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้าส่งเสด็จ

                     – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย

                     – รถยนต์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

                     – ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

จังหวัดเชียงใหม่

                     – เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

                     – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

                     – รถยนต์พระที่นั่งถึง โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

                     – ประทับแรม ณ โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เวลา 10.15 น.    – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจาก โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังสนาม

เฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

                       (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลา 5 นาที)

เวลา 10.20 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.30 น. – ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ใช้เวลาทำการบินประมาณ 50 นาที)

เวลา 11.20 น. – เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เวลา 11.30 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที)

เวลา 11.40 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึง อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – เสด็จเข้าภายในอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง และประทับพักพระอิริยาบถ

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง ไปยังห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

เวลา 13.00 น. – ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง เรื่อง Oncogenesis

                     – จบการแสดงปาฐกถาพิเศษพระราชทาน

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ

ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามอัธยาศัย

                     – สมควรแก่เวลา

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จออกจากอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้าส่งเสด็จ

                     – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                     – รถยนต์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย

                     – ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

จังหวัดเชียงใหม่

                     – เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

                     – ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

                     – รถยนต์พระที่นั่งถึง โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

                     – ประทับแรม ณ โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6-11 ธันวาคม 2566


ภาพกิจกรรม

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566