พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

27 กุมภาพันธ์ 2567

09:00 - 12:00 น.

,

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์  2567 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 21 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,927 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 22 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 123 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,782 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” 2 ราย ดังต่อไปนี้


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                  รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา


รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

นายศิริชัย มาโนช

รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์


รายนามผู้กราบบังคมทูล

ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
              ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ                    นายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
          1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัชฌิมา นราดิศร               อธิการบดี
          2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต
              รองศาสตราจารย์ดรุณี วัฒนศิริเวช                  รองอธิการบดี
              อาจารย์กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์                            คณบดี
          3. ปริญญาบัณฑิต
              3.1 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
                    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์   คณบดี
              3.2 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ  คณบดี
              3.3 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ ใจวุฒิ              รองอธิการบดี
              3.4 สำนักวิชาจีนวิทยา
                   อาจารย์ธีรภาพ ปรีดีพจน์                           คณบดี
                   อาจารย์ศิรินันท์ พื้นทอง                            อาจารย์
                   อาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง                          อาจารย์
                   อาจารย์อรทัย ยอดแย้มพราย                      อาจารย์
              3.5 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
                   อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ      คณบดี
                   รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์         รองคณบดี
              3.6 สำนักวิชาศิลปศาสตร์
                   รองศาสตราจารย์สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ       คณบดี
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนุช อนุฤทธิ์                รองคณบดี
              3.7 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
                    ศาสตราจารย์สุรัตน์ ละภูเขียว                    คณบดี
              3.8 สำนักวิชาการจัดการ
                   อาจารย์ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์                   คณบดี
                   อาจารย์ปรัศนีย์ ณ. คีรี รองคณบดี
                   อาจารย์ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา                       ผู้ช่วยคณบดี
                   อาจารย์ปริญญากรณ์ แพงศรี                      ผู้ช่วยคณบดี
                   อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ                       รองคณบดี
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พบกานต์ อาวัชนาการ      อาจารย์
                   อาจารย์ธีริศ เทพเฉลิม                               อาจารย์
                   อาจารย์วราวุฒิ เรือนคำ                             อาจารย์
              3.9 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดี
                   อาจารย์ขวัญตา คีรีมาศทอง                       อาจารย์
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา  อาจารย์
              3.10 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
                    รองศาสตราจารย์สาโรจน์ รอดคืน                คณบดี
              3.11 สำนักวิชานิติศาสตร์
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์        คณบดี
              3.12 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
                   รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา          คณบดี
              3.13 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริญาพร ขันทะสอน       รักษาการแทนรองคณบดี
              3.14 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสภาจารีย์          คณบดี
                   อาจารย์พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์                      รองคณบดี

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,927 ราย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจําปีการศึกษา 2565

พระราโชวาท

กลอนกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยรองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

เจ้าฟ้าของคนเดินดิน | ขับร้องโดยวงประสานเสียง MFU Band มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

/

ภาพกิจกรรม