พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีนี้เป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 20 ของมหาวิทยาลัย มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,962  ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 27 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 141 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,758 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และนายกลินท์ สารสิน สาขาวิชาสังคมศาสตร์


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

นายกลินท์ สารสิน


 

รายนามผู้เบิกผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ                                        นายกสภามหาวิทยาลัย

ผู้กล่าวเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                   รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ                              อธิการบดี

2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์นันทนา คชเสนี                              รองอธิการบดี

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ นิวัฒน์                         ผู้ช่วยอธิการบดี

3. ปริญญาบัณฑิต

                   3.1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสภาจารีย์              คณบดี

                             อาจารย์พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์                          รองคณบดี

                   3.2 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                             ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์        คณบดี

                   3.3 สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ       คณบดี

                   3.4 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                             อาจารย์ฉลองรัฐ เจริญศรี                             รองคณบดี

                   3.5 สำนักวิชาจีนวิทยา

                             อาจารย์ธีรภาพ ปรีดีพจน์                             คณบดี

                             อาจารย์รัญญา กันทะกูล                              อาจารย์

                             อาจารย์ถิรายุ อินทร์แปลง                            อาจารย์

                             อาจารย์ธรรมพร กุศลสวัสดิ์                          อาจารย์

                   3.6 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

                             อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ         คณบดี

                             อาจารย์ชาครีย์ วัฒนศิริ                               ผู้ช่วยคณบดี

                   3.7 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                             รองศาสตราจารย์สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ          คณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา มัณยานนท์             ผู้ช่วยคณบดี

                   3.8 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินต๊ะถา             คณบดี

                   3.9 สำนักวิชาการจัดการ

                             อาจารย์ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์                      คณบดี

                             อาจารย์กริญา งามสมสุข                              อาจารย์

                             อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ                         รองคณบดี

                             อาจารย์ปรัศนีย์ ณ. คีรี                                 ผู้ช่วยคณบดี

                             อาจารย์ธีริศ เทพเฉลิม                                อาจารย์

                             อาจารย์ภูตะวัน โฮ วงศ์ใหญ่                         ผู้ช่วยคณบดี

                   3.10 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง      คณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์           รองคณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา     อาจารย์

                   3.11 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                             รองศาสตราจารย์สาโรจน์ รอดคืน                   คณบดี

                   3.12 สำนักวิชานิติศาสตร์

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์          คณบดี

                             อาจารย์เพชรณพัฒน์ ศรีวุทธิยประภา              อาจารย์

                   3.13 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                             รองศาสตราจารย์วันดี รังสีวิจิตรประภา            คณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                 คณบดี

                   3.14 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย อภิเดชกุล              คณบดี

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริญาพร ขันทะสอน          รองคณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,962 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 192 1 1 194
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 50 12 22 84
สำนักวิชาการจัดการ 952 29 981
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 205 5 2 212
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 35 11 46
สำนักวิชานิติศาสตร์ 238 4 142
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 117 21 138
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 148 1 149
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 148 148
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 55 2 57
สำนักวิชาจีนวิทยา 411 411
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 33 2 35
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 32 32
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 169 169
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 28 28
รวม 2,758 141 27 2,962

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2564

3. โอวาทพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์


 

ภาพกิจกรรม