สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis)

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 – 4 และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันแรก ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดมะเร็ง ขั้นก่อตัว และขั้นกระจายตัว วันที่สอง วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทรงปาฐกถาพิเศษพระราชทานในหัวข้อ มะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์ และการเริ่มยับยั้งการเกิดมะเร็ง จากนั้นเสด็จไปห้องประชุมชั้น 15 ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นฐานในการแก้ไขปัญหา ขยายขีดความสามารถของแต่ละสถาบัน ในการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และวันที่สาม วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทรงปาฐกถาพิเศษพระราชทานในหัวข้อการควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการเกิดเซลล์ตายและเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 13.00 น. – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย

                     – เสด็จเข้าภายในอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง

                     – ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงจัดคอร์สอบรมพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ เรื่อง Oncogenesis

                     – จบการจัดคอร์สอบรมพระราชทาน

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง

                     – ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 น. – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงจัดคอร์สอบรมพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ เรื่อง Oncogenesis ต่อ

                     – จบการจัดคอร์สอบรมพระราชทาน

                     – เสด็จไปยังห้องลงพระนาม

                     – ทรงลงพระนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – เสด็จออกจากห้องลงพระนามไปยังห้องฉายพระรูป

                     – ฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

                       (จํานวน 3 ชุด)

                     – เสด็จออกจากห้องฉายพระรูป

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับโรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 10.00 น. – สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางซ้าย)

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฝ้ารับเสด็จ

                     – เสด็จขึ้นชั้น 15 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จเข้าห้องประชุมใหญ่

                     – ประทับพระเก้าอี้

                     – ทรงจัดคอร์สอบรมพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ เรื่อง Oncogenesis ต่อ

                     – จบการจัดคอร์สอบรมพระราชทาน

                     – เสด็จออกจากห้องประชุมใหญ่

                     – เสด็จเข้าห้องรับรอง

                     – ประทับพักพระอิริยาบถ

                     – เสด็จออกจากห้องรับรอง

                     – เสด็จลงชั้น 1 (โดยลิฟต์)

                     – เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สมุดลงพระนาม


ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565