พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์  2560 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 14 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,461 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 8 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 216 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,237 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

                 หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลเอก สำเภา ชูศรี                                                         นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                 อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ดรุณี วัฒนศิริเวช                           รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

                                    อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                          คณบดี

                                    อาจารย์ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์                      รองคณบดี

                                    อาจารย์ ชัชชญา ยอดสุวรรณ                          ผู้ช่วยคณบดี

                         3.2 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                     อาจารย์ ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง                   รักษาการแทนคณบดี

                         3.3 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัชฌิมา นราดิศร             รักษาการแทนคณบดี

                          3.4 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                      ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ กัมพูสิริ                    คณบดี

                           3.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                       อาจารย์ ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                            คณบดี

                           3.6 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                       รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ                 คณบดี

                                       อาจารย์ จตุพงศ์ สิงหราไชย                        รองคณบดี

                            3.7 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                        รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี              คณบดี

                             3.8 สำนักวิชาจีนวิทยา

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี โชคขจิตสัมพันธ์   คณบดี

                                         อาจารย์ กัลยา ขาวบ้านแพ้ว                       ผู้ช่วยคณบดี

                              3.9 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่มเย็น โกไศยกานนท์    รักษาการแทนคณบดี

                               3.10 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                             รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช    คณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,461 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์  120 19   1 140 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  90 104 
สำนักวิชาการจัดการ 839   68 –  907 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 272   –  280
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 51   4  –  55
สำนักวิชานิติศาสตร์ 262   11 –   273
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  83  29  –  112
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  240  1 –  241 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  84 –   –  84
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 68 68
สำนักวิชาจีนวิทยา  196  1  –  197
รวม 2,237   216  8  2,461

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2558

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม