ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558
วันอังคารที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯฝ่ายจัดทำ สูจิบัตรและนิทรรศการ. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชานิติศาสตร์ -- หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

Date

2560-02-14

Format

8 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.16/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Rights

Mae Fah Luang University