พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2547

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2547 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 334  ราย เป็นมหาบัณฑิต จำนวน 42  ราย และบัณฑิต จำนวน 292  ราย มีการขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          พิธีการเริ่มเวลา 11.00 น. เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทอง ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง จากนั้นจึงเสด็จฯ ไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2547 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาน พิมพา) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นายกสภามหาวิทยาลัย (พลตํารวจเอก เภา สารสิน) กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ) กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาน พิมพา) คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์) ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ประภัสสร ดํารงกุล) คณบดีสํานักวิชาการจัดการ (อาจารย์ อรุณ อวนสกุล) คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์) และคณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร) กราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล

          เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นเสด็จฯ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จฯ ออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2546 มีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 10.30 น.  – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)

                   – นายกสภามหาวิทยาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์เฝ้ารับเสด็จฯ

                   – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                   – เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                   – ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ ทรงกราบ

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ภายในพลับพลาพิธี

                   – ประทับพระราชอาสน์

                   – รองอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง – อธิการบดีเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (จําลอง)

                   – นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   – อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงาน การจัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

                   – เสด็จฯ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง

                   – ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากอธิการบดีแล้วทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

                   –  ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้าแล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธี

                   – ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูป

                             (ขณะนี้ ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                   – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่ออาคารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – เสด็จฯไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง

                   – ประทับพักพระอิริยาบถ

                   – ทรงฉลองพระองค์ครุย

                   – ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                   – เสด็จฯ เข้าภายในหอประชุม

                             (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                   – ทรงกราบ

                   – ประทับพระราชอาสน์

                   – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

                   – นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   – อธิการบดี กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

                   – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ คณบดีสํานักวิชาการจัดการ คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จํานวน 334 ราย)

                   – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกราบบังคมทูล เบิกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผลการเรียนดีเด่น เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัล (จํานวน 4 ราย)    

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร และเหรียญรางวัลเกียรติยศ ผลการเรียนดีเด่น แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ตามลําดับ

                             (ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                   – ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคําปฏิญาณ

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                             (จบ/ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                   – เสด็จฯ ออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรอง

                   – ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

เวลา 11.30 น.  – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยัง อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 


 

ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

          ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเกิดประโยชน์ แก่ประเทศชาตินานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทั่วทั้งประเทศ โดยมิได้คํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยและความยากลําบากพระวรกายแต่อย่างใด โดยพระกรณียกิจส่วนใหญ่ของพระองค์เน้นหนักไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะอย่างยิ่งในสาขาสุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”] 

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

                   รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดี)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  1. ปริญญามหาบัณฑิต

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาน พิมพา (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

  1. ปริญญาบัณฑิต

                   2.1 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                   2.2 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

                   อาจารย์ ประภัสสร ดํารงกุล (ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)

                   2.3 สํานักวิชาการจัดการ

                   อาจารย์ อรุณ อวนสกุล (รักษาการแทนคณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   2.4 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                   2.5 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาน พิมพา (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

[/read]


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2547

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด  334 ราย

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”] 

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

71

71

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

25

25

สำนักวิชาการจัดการ

54

42

96

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

112

112

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

30

30

รวม

292

42

334

[/read]

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2547

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 42  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 71  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 25  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) จำนวน 54  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 68  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 44  ราย

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 30  ราย

 

———————————————–

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2547
  2. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


ภาพกิจกรรม