พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2550

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 6 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 971  ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1  ราย มหาบัณฑิต จำนวน 60  ราย และบัณฑิต จำนวน 910  ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6  ราย โดยเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ จำนวน 2  ราย คือ หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล และคุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 3  ราย คือ นายไกรสร จันศิริ นายประเสริฐ พุ่งกุมาร และนายสุเมธ ตัณธุวนิตย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 ราย คือ นายสมนึก พิมลเสถียร

          มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจำปีพุทธศักราช 2551 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายณรงค์ วงศ์วรรณ นายสันติ ภิรมย์ภักดี และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 


 

ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์

                   หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล

                   คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ

                   นายไกรสร จันศิริ

                   นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

                   นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

                   นายสมนึก พิมลเสถียร

 


 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

  1. นายณรงค์ วงศ์วรรณ
  2. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
  3. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ

          1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                   รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดี)

  1. ปริญญาปรัชญาดุษฎี และปริญญามหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน (รองอธิการบดี)

  1. ปริญญาบัณฑิต

                   3.1 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                   3.2 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

                   3.3 สํานักวิชานิติศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล (คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์)

                   3.4 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                    3.5 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

                   ศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ (คณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)

                    3.6 สํานักวิชาการจัดการ

                   รองศาสตราจารย์ จุฑา มนัสไพบูลย์ (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รองอธิการบดี)

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2550

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด   906  ราย

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

119

13

132

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

24

9

1

33

สำนักวิชาการจัดการ

432

21

453

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

106

2

108

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

38

38

สำนักวิชานิติศาสตร์

191

191

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

15

15

รวม

910

60

1

970

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2549

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สังคมศาสตร์) จำนวน 2  ราย

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จำนวน 3  ราย

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จำนวน 1  ราย

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จำนวน 1  ราย

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง) จำนวน 2  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) จำนวน 15  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10  ราย

                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จำนวน 3  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จำนวน 3  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก) จำนวน 3  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 21  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 33  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 2  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 21  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 36  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) จำนวน 14  ราย

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 24  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์) จำนวน 14  ราย

          สํานักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 191  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 89  ราย

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนธุรกิจ) จำนวน 30  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 24  ราย

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บัญชีบัณฑิต จำนวน 86  ราย

                   เศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 93  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 154  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) จำนวน 108  ราย

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550
  2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


ภาพกิจกรรม