ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล -- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี -- นายไกรสร จันศิริ -- นายประเสริฐ พุ่งกุมาร -- นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ -- นายสมนึก พิมลเสถียร

Date

2552-02-16

Format

16 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

Rights

Mae Fah Luang University