พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2549 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย --คำประกาศเกียรติคุณผู้ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ -- ประวัติและคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัล ประจำปี 2550 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2550

Date

2552-02-16

Format

60 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

Rights

Mae Fah Luang University