คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Dublin Core

Title

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2550

Date

2552-02-16