พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2555 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2557 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 11 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,144 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 14 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 238 ราย และบัณฑิต จำนวน 1,847 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ราย และผู้ได้รับเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 1 ราย ตามลำดับ


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์

                    นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศ

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                     นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

 

———————————————–

 

 

เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  1. นางวิไลศรี ปานบุญห้อม

 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลเอก สำเภา ชูศรี                                                         นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                 อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                             รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  

                                   รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี                   คณบดี

                        3.2 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ                    คณบดี

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ       คณบดี                 

                       3.3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล       คณบดี

                       3.4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                     อาจารย์ สุรพงษ์ อุตมา                                 รักษาการแทนคณบดี

                       3.5 สำนักวิชาการจัดการ

                                     อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                        รักษาการแทนคณบดี

                                     อาจารย์ ณัฐพรพรรณ อุตมา                          อาจารย์

                       3.6 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                      อาจารย์ มัชฌิมา นราดิศร                            รักษาการแทนคณบดี

                       3.7 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                      อาจารย์ รุ่ง ศรีสมวงษ์                                  อาจารย์

                                      อาจารย์ ณัฐกร วิทิตานนท์                            ผู้ช่วยคณบดี

                       3.8 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                     อาจารย์ ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ                               รักษาการแทนคณบดี

                        3.9 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                      รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ                     คณบดี

                 4. เหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์    รองอธิการบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,144 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 422 49 6 477
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 55 16 7 78
สำนักวิชาการจัดการ 496 97 593
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 186 7 193
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 23 2 25
สำนักวิชานิติศาสตร์ 308 14 322
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 84 42 126
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 197 3 200
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 76 76
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 53 1 54
รวม 1,847 283 14 2,144

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2555

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2555

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม