มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพระราชทาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2555

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพระราชทาน ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2555
วันจันทร์ที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณผู้สนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณ -- นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ -- นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย -- นางวิไลศรี ปานบุญห้อม

Date

2557-02-10

Format

16 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.13/5

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Rights

Mae Fah Luang University