พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 15 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 2,658 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 18 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 183 ราย และบัณฑิต จำนวน 2,457 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                 นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข

          สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                 นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

                 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลเอก สำเภา ชูศรี                                                         นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                 อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                             รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                   อาจารย์ ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง                    รักษาการแทนคณบดี

                                   อาจารย์ สุรพล วรภัทราทร                            ผู้ช่วยคณบดี

                         3.2 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัชฌิมา นราดิศร            รักษาการแทนคณบดี

                          3.3 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ศรีสมวงษ์                คณบดี

                                      อาจารย์ ณัฐกร วิทิตานนท์                         อาจารย์

                          3.4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                      อาจารย์ ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                            คณบดี

                          3.5 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                      รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ                คณบดี

                                       อาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์                ผู้ช่วยคณบดี

                           3.6 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                       รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี             คณบดี

                            3.7 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                                        รองศาสตราจารย์ ศิริพร วัชชวัลคุ             รักษาการแทนคณบดี

                            3.8 สำนักวิชาจีนวิทยา

                                        รองศาสตราจารย์ กาญจนา วัธนสุนทร        รักษาการแทนคณบดี

                                         อาจารย์ กัลยา ขาวบ้านแพ้ว                     ผู้ช่วยคณบดี

                             3.9 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ อินทราไสย      คณบดี

                              3.10 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                           อาจารย์ อุไรวรรณ อินต๊ะถา                      รักษาการแทนคณบดี

                               3.11 สำนักวิชาการจัดการ

                                            อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                   คณบดี

                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่มเย็น โกไศยกานนท์   รองอธิการบดี

                                            อาจารย์ ชัชชญา ยอดสุวรรณ                   ผู้ช่วยคณบดี

                                            อาจารย์ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์               รองคณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 2,658 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 146 4 7 157
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 62 10 8 80
สำนักวิชาการจัดการ 934 44 978
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 254 8 1 263
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 53 9 1 63
สำนักวิชานิติศาสตร์ 176 5 181
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 102 26 128
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 216 4 220
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 122 122
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 73 1 74
สำนักวิชาจีนวิทยา 325 325
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม 67 67
รวม 2,457 183 18 2,658

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2559

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม