ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -- นายเชาว์ โพธิ์ศิริสุข -- สาขาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์รักมิตร -- สาขาวิชาเคมีประยุกต์ -- ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

Date

2561-02-12

Format

22 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.17/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Rights

Mae Fah Luang University