พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2546

          พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2546 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 2 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 194  ราย เป็นมหาบัณฑิต จำนวน 45  ราย และบัณฑิต จำนวน 149  ราย มีการขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา

          พิธีการเริ่มเวลา 10.45 น. เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง ทรงฉลองพระองค์ครุยทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม และเสด็จฯ เข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัย จากนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พลตำรวจเอกเภา สารสิน) กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ) กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และเบิกรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์ และคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 194 ราย และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเบิกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล เกียรติยศผลการเรียนดีเด่น จํานวน 3 ราย

          เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้น ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้นเสด็จฯ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และเสด็จฯ ออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2546 มีลำดับพิธีการ ดังนี้

เวลา 10.45 น.   – รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(วงค์ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

                   – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                   – ผู้แทนมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึก

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง

                   – ทรงฉลองพระองค์ครุย

                   – ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                   – เสด็จฯ เข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัย

                             (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                   – ทรงกราบ

                   – ประทับพระราชอาสน์

                   – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                   –  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และเบิกรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์ และคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กราบบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 194 ราย และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเบิกผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัล เกียรติยศผลการเรียนดีเด่น จํานวน 3 ราย

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาสํานักวิชาการจัดการ สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สํานักวิชา ศิลปศาสตร์ และสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และพระราชทานเหรียญรางวัล เกียรติยศผลการเรียนดีเด่น (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                   – ผู้ได้รับปริญญาบัตรกล่าวคําปฏิญาณ

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                   – เสด็จฯ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                   – เสด็จฯ ออกจากหอประชุมมหาวิทยาลัย

                             (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                   – เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง

                   – ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

เวลา 11.20 น.   – เสด็จฯพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

 


ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งในการบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินอันเป็นที่ประจักษ์ชัด นอกจากนี้ ยังทรงมีน้ําพระทัยเปี่ยมล้นด้วย พระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคุณต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ สมควรได้รับการเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถ และเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวงวิชาการ และเพื่อเป็นแบบอย่างให้พสกนิกรชาวไทย ได้ดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทต่อไป

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเกิดแก่ประเทศชาตินานัปการ เพื่อบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทั่วทั้งประเทศ โดยมิได้คํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อย และความยากลําบากพระวรกาย แต่อย่างใด ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการปกครอง กฎหมาย และความยุติธรรม

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจีนวิทยา ด้วยพระปรีชาญาณ พระเกียรติคุณอนันต์ และคุณูปการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ก่อเกิดประโยชน์อันไพบูลย์แก่การศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย และจีนวิทยา รวมทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย – จีนให้มีความแน่นแฟ้น


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”] 

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

                   รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดี)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  1. ปริญญามหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย )

  1. ปริญญาบัณฑิต

                   2.1 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักขณา รุจนะไกรกานต์ (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

                   2.2 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                   2.3 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)

[/read]

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2546

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 194 ราย

[read more=”Click here to Read More” less=”Read Less”] 

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาการจัดการ

45

45

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

23

23

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

55

55

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

71

71

รวม

149

45

194

[/read]

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2546

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 45  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 23  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 55  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 38  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 33  ราย

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2546
  2. ราชสดุดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  3. ราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  4. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ภาพกิจกรรม