ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2549

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 906  ราย เป็นมหาบัณฑิต จำนวน 121  ราย และบัณฑิต จำนวน 785  ราย ผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

          ในปีนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” ประจำปีพุทธศักราช 2550 ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายไกรสร จันศิริ นายหาญ จันทร์ตระกูล นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และนายประเสริฐ พุ่งกุมาร ซึ่งเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” เป็นครั้งแรก

 


 

ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้พิจารณาเห็นว่า พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าคณะภาค ๖ เป็นพระมหาเถระผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี ศีลาจารวัตรเรียบร้อยควรแก่สมณสารูป เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในและ ต่างประเทศ เป็นผู้วางรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์  ในเขตปกครองภาค ๖ ให้เป็น เอกภาพและเป็นที่การยอมรับด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และการส่งเสริมการศึกษาของ คณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง แก่นักบริหารทั้งหลายสืบไป

 

———————————————–

 

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

  1. นายไกรสร จันศิริ
  2. นายหาญ จันทร์ตระกูล
  3. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
  4. นายประเสริฐ พุ่งกุมาร

 


 

รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                   พลตํารวจเอก เภา สารสิน (นายกสภามหาวิทยาลัย)

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ

          1.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                   รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ (อธิการบดี)

  1. ปริญญามหาบัณฑิต

                   รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ยุทธนา ตระหง่าน (รองอธิการบดี)

  1. ปริญญาบัณฑิต

                    3.1 สํานักวิชาการจัดการ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร โตสงวน (คณบดีสํานักวิชาการจัดการ)

                   3.2 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   นาวาอากาศเอก ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ (คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

                   3.3 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   รองศาสตราจารย์ อรพิน ภูมิภมร (คณบดีสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

                   3.4 สํานักวิชานิติศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล (คณบดีสํานักวิชานิติศาสตร์)

                   3.5 สํานักวิชาศิลปศาสตร์

                   รองศาสตราจารย์ จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ (คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร์)

                    3.6 สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

                   อาจารย์ ชุลีพร ถนอมศิลป์ (ผู้แทนคณบดีสํานักวิชาวิทยาศาสตร์)             

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น

                   รองศาสตราจารย์ เทอด เทศประทีป (รองอธิการบดี)

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2549

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด   906  ราย

สำนักวิชา

บัณฑิต

มหาบัณฑิต

ดุษฎีบัณฑิต

รวม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

81

38

120

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

20

4

24

สำนักวิชาการจัดการ

326

34

360

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

169

6

175

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

38

38

สำนักวิชานิติศาสตร์

151

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

38

38

รวม

785

121

906

 


 

รายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกศึกษา 2549

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์) จำนวน 1  ราย

ปริญญามหาบัณฑิต

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 34  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง) จำนวน 6  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) จำนวน 38  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 28  ราย

                   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จำนวน 11  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) จำนวน 1  ราย

                   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก) จำนวน 1  ราย

ปริญญาบัณฑิต

          สำนักวิชาการจัดการ

                   บัญชีบัณฑิต จำนวน 67  ราย

                   เศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 90  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จำนวน 98  ราย

                   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว) จำนวน 71  ราย

          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                    วิทยาศาตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 64  ราย

                   วิทยาศาตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน 44  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 24  ราย

                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ) จำนวน 37  ราย

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 24  ราย

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์) จำนวน 14

          สํานักวิชานิติศาสตร์

                   นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 151  ราย

          สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 81  ราย

          สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวน 20  ราย

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2549
  2. พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

 


 

ภาพกิจกรรม