พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 12 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 1,832 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 8 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 202 ราย และบัณฑิต จำนวน 1,622 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ดังต่อไปนี้


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์

                    นายจรัญ ภักดีธนากุล

          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์

                     นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

           ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

                     นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

           สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

                     นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี

 


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  พลเอก สำเภา ชูศรี                                                         นายกสภามหาวิทยาลัย

          ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                         รองศาสตราจารย์ วันชัย ศิริชนะ                                 อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                          รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                             รองอธิการบดี

                 3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาศิลปศาสตร์  

                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัครา อัครนิธิ                     คณบดี

                                   รองศาสตราจารย์ สรบุศย์ รุางโรจน์สุวรรณ          รองคณบดี

                        3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                    อาจารย์ รุ่งโรจน์ นิลทอง                                รักษาการแทนคณบดี

                         3.3 สำนักวิชาการจัดการ

                                     อาจารย์ ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                         คณบดี

                                     อาจารย์ ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์                     รองคณบดี

                          3.4 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                      รองศาสตราจารย์ ชยาพร วัฒนศิริ                 รักษาการแทนคณบดี

                          3.5 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                      อาจารย์ มัชฌิมา นราดิศร                            รักษาการแทนคณบดี

                          3.6 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่ง ศรีสมวงษ์                  อาจารย์

                                       อาจารย์ ณัฐกร วิทิตานนท์                          ผู้ช่วยคณบดี

                           3.7 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                       อาจารย์ ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                            คณบดี

                            3.8 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                        รองศาสตราจารย์ รัชนี สรรเสริญ                คณบดี

                             3.9 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                         รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี            คณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 1,832 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 352  30   2  384
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 48   7  6  61
สำนักวิชาการจัดการ 408   42  –  450
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  146  2  –  148
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  28 –  –   28
สำนักวิชานิติศาสตร์  231  10 –   241
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 90   47  –  137
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  227  – –   227
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  92 –   –  92
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ –   64  –  64
รวม 1,622   202 1,832

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2556

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม