นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

Dublin Core

Title

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2556

Date

2558-02-02