นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Dublin Core

Title

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556

Date

2558-02-02