นายจรัญ ภักดีธนากุล

Dublin Core

Title

นายจรัญ ภักดีธนากุล

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายจรัญ ภักดีธนากุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2556

Date

2558-02-02