ฯพณฯ เต็ง เส่ง (U Thein Sein)

Dublin Core

Title

ฯพณฯ เต็ง เส่ง (U Thein Sein)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

ฯพณฯ เต็ง เส่ง (U Thein Sein) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

Date

2556-11-29