พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสองครั้ง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 18 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มี น.ส. นันทพร ก้อนรัมย์ บัณฑิตพิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยที่เรียนภาษาจีนโดยใช้อักษรเบรลล์ภาษาจีนเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 ปี ของสาขาวิชาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทยา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตสำนักวิชาอื่นๆ โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งหมด 3,397 ราย เป็นดุษฎีบัณฑิต จำนวน 18 ราย มหาบัณฑิต จำนวน 127 ราย และบัณฑิต จำนวน 3,252 ราย มีผู้ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” คือ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร


 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

                    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

———————–

รางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                    พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร


รายนามผู้กราบบังคมทูล

          ผู้กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                  ศาสตราจารย์พิเศษวันชัย ศิริชนะ                                   นายกสภามหาวิทยาลัย

        ผู้กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ”

                        รองศาสตราจารย์ชยาพร วัฒนศิริ                              อธิการบดี

                 2. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต

                        รองศาสตราจารย์นันทนา คชเสนี                              รองอธิการบดี

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ นิวัฒน์                          ผู้ช่วยอธิการบดี

                3. ปริญญาบัณฑิต

                        3.1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ ใจวุฒิ                 คณบดี

                        3.2 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย อภิเดชกุล               คณบดี

                                  อาจารย์วิภพ สุทธนะ                                    รองคณบดี

                                  อาจารย์ภานุพงศ์ ภัทรเชาว์                            ผู้ช่วยคณบดี

                         3.3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสภาจารีย์            รักษาการแทนคณบดี

                                  อาจารย์พิมพ์รัตน์ บุณยะภักดิ์                        รองคณบดี

                         3.4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์

                                  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์        คณบดี

                         3.5 สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

                                  อาจารย์ทันตแพทย์ณรงค์ ลุมพิกานนท์            อาจารย์อาวุโส

                         3.6 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

                                  อาจารย์วรรณวลี อินทร์ปิ่น                           รักษาการแทนคณบดี

                                  อาจารย์ฉลองรัฐ เจริญศรี                             อาจารย์

                         3.7 สำนักวิชาจีนวิทยา

                                  อาจารย์ธีรภาพ ปรีดีพจน์                              รักษาการแทนคณบดี

                                  อาจารย์กัลยา ขาวบ้านแพ้ว                           รองคณบดี

                         3.8 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

                                  อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ         คณบดี

                                  อาจารย์ชาครีย์ วัฒนศิริ                                ผู้ช่วยคณบดี

                         3.9 สำนักวิชาศิลปศาสตร์

                                  รองศาสตราจารย์สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ          คณบดี

                                  อาจารย์ปรัชญ์ อ่าวสาคร                               รองคณบดี

                         3.10 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ อินต๊ะถา              คณบดี

                         3.11 สำนักวิชาการจัดการ

                                  อาจารย์ฉัตรฤดี จองสุรียภาส                          รองอธิการบดี

                                  อาจารย์ปรัศนีย์ ณ. คีรี                                  ผู้ช่วยคณบดี

                                  อาจารย์ชัชชญา ยอดสุวรรณ                          รองคณบดี

                                  อาจารย์ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์                      คณบดี

                                  อาจารย์ภูตะวัน โฮ                                       ผู้ช่วยคณบดี

                         3.12 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง       คณบดี

                                  อาจารย์ขวัญตา คีรีมาศทอง                           อาจารย์

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์            ผู้ช่วยคณบดี

                         3.13 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

                                  รองศาสตราจารย์สาโรจน์ รอดคืน                   คณบดี

                         3.14 สำนักวิชานิติศาสตร์

                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์           คณบดี

 


 

จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 3,397 ราย

สำนักวิชา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต รวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์  217  2  1  220
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  92  5  10  107
สำนักวิชาการจัดการ 1,235  29  1,265 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 252   2 256 
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60   7  –  67
สำนักวิชานิติศาสตร์ 260   4  – 264 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 112  29  –   141
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  193 10   – 203 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  120  – –   120
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ  –  39 43 
สำนักวิชาจีนวิทยา  413  –  –  413
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม  60  –  –  60
สำนักวิชาแพทยศาสตร์  34  –  – 34 
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 177   –  –  177
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 27 27
รวม  3,252  127  18  3,397

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

2. ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรติ “ตุงทองคำ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจําปีการศึกษา 2562

3. พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ภาพกิจกรรม