พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2565

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2561 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" ของ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- คำประกาศคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- จำนวนผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 -- รายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -- รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Date

2565-02-14

Type

Text

Format

Application/pdf.
108 หน้า;ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.20/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันจันทร์ที่ 14 และ วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University