ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

Dublin Core

Title

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ประจำปีการศึกษา 2559

Date

2561-02-12