นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

Dublin Core

Title

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2550

Date

2552-02-16