หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

Dublin Core

Title

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558

Date

2560-02-14