รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง--ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

Date

2559-02-09