พิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2547 โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 15.30 น. – เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                   – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

                     – เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 16.00 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ เฝ้ารับเสด็จ

                    – ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาเข้าเฝ้าถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จเข้าภายในพลับพลาพิธี

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                    – ทรงกราบ

                    – ประทับพระเก้าอี้

                    – ทรงศีล (ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ)

                    – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบทูลถวายรายงานการจัดสร้างพระราชา-

นุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                    – สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จไปยังแท่นมณฑล

พิธีเททอง

                    – ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วทรงหย่อน แผ่นทองนาก เงิน

ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย

                    – ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไป

                    – ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระรูป (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย

ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                    – เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์

                    – ประทับพระเก้าอี้

                    – ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีกราบทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินสมทบทุนจัดสร้างพระราชา-

นุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าเฝ้ารับของที่ระลึก จำนวน 10 ราย

                    – เบิกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 15 ราย

                    – ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเฝ้าถวายของที่ระลึก

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

                    – เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                    – เสด็จไปทรงปลูกต้นลำดวน จำนวน 1 ต้น

                    – เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารสำนักงานอธิการบดี

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารสำนักงานอธิการบดี

                    – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ เฝ้ารับเสด็จ

                    – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จขึ้นชั้น 2 ทางบันได

                    – เสด็จเข้าภายในห้องรับรอง

                    – ประทับพักพระอิริยาบถ

                    – เสด็จไปยังห้องเชียงแสน

                    – ทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยม

                    – ทรงฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร จำนวน 3 ชุด

                    – เสด็จไปยังห้องดอยตุง

                    – ทรงเสวยพระสุธารส (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดถวาย)

เวลา 17.30 น. – เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี:

บัตรเชิญ

สูจิบัตรพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


ภาพกิจกรรม