พิธีเปิดมหาวิทยาลัย พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก

3 กุมภาพันธ์ 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดมหาวิทยาลัย เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นแรกซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2545 โดยมีลำดับพิธี ดังต่อไปนี้

เวลา 11.50 น. – เครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

                     – ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บังคับการตำรวจ

ภูธรจังหวัดเชียงราย และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

                     – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 12.00 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                     – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ

                     – เสด็จฯ ประทับพักพระราชอิริยาบถ

                     – เสวยพระกระยาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดถวาย)

                     – ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด

เวลา 13.00 น. – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพลับพลาพิธีบริเวณลานดาว

เวลา13.05 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงพลับพลาพิธีบริเวณลานดาว

                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

                    – เสด็จฯ เข้าภายในพลับพลาพิธี

                    – ประทับพระราชอาสน์

                   – ขบวนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ถวายเครื่องสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                    – ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายตุงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – พระราชทานตุงให้แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบตุงประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้หัวหน้านักศึกษาเชิญกลับเข้า

พร้อมขบวน

                    – ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

                    – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวงและประวัติความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

                    – เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                    – เสด็จฯ เข้าภายในพลับพลาพิธี

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

จำนวน 40 ราย

                   – เบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 3 ราย

                  – ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนแสดงความชื่นชมยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรูปแบบและประเพณี

ล้านนา ประมาณ 10 นาที

เวลา 13.30 น. – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

                         (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา 13.35 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

                    – ผู้แทนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

                        (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

                    – เชิดสิงโตแสดงความชื่นชมยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมจุดประทัด ประมาณ 5 นาที

                    – เสด็จฯ เข้าภายในศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

                    – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมศิลาจารึก

                    – เสด็จฯ ทอดพระเนตรห้องคอมพิวเตอร์

                    – เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเรียนการสอน

                    – เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ

                    – ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

                    – ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร จำนวน 2 ชุด

เวลา 14.00 น. – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

เวลา 14.05 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

                    – เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง

                    – ทรงฉลองพระองค์ครุย

                    – ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                    – เสด็จฯ เข้าสู่หอประชุมมหาวิทยาลัย

                       (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                    – ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร

                    – ทรงกราบ

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                    – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

                   – คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กราบบังคมทูลเบิกผู้

สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 46 ราย

                   – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ตามลำดับ (ขณะนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

                    – ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท

                    – เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

                    – เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง

                    – เสด็จฯ เข้าภายในหอประชุม

                    – ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จฯ ไปทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย

                    – เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นลำดวน จำนวน 1 ต้น

เวลา 14.55 น. – เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระตำหนักดอยตุง

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545:

สูจิบัตรพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2545

หนังสือที่ระลึก บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 1


ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2545