พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

9 ธันวาคม 2543

09:45 - 11:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2543 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธี โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

เวลา 09.45 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มายังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เวลา 10.00 น. – รถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณมณฑลพิธี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดี

รักษาการแทนรองอธิการบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เฝ้าทูลละอองพระบาท

รับเสด็จฯ

                    – ผู้แทนมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยพระกร

                    – เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี

                    – ประทับพระราชอาสน์

                    – ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร

                    – พล.ต.อ.เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลถวายการต้อนรับและเบิกตัวรักษาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมา

ของการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน และกราบบังคมทูลทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

                    – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์

                    – ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางแผ่นอิฐ ทอง

นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม (ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์)

                    – เสด็จฯ เข้าสู่พลับพลาพิธี

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีทูลเบิกผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

และผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนไทย-จีน สัมพันธ์เข้ารับของที่ระลึก

                    – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีทูลเกล้าถวายของที่ระลึกมหาวิทยาลัย

                    – เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังอาคารส่วนหน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการงานก่อสร้างอาคารและผังแม่บทของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                    – เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรอง

                    – ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม

                    – ประทับพักพระอิริยาบถ

เวลา 11.00 น. – ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

เอกสารจดหมายเหตุพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน:

สูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน


ภาพกิจกรรม