วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 21 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ขึ้นสองวันคือวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 และในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 โดยในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ได้มีงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

18.00 น. – “กาดหมั้ว” ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

              – ผู้มาร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ เข้าห้องจัดเลี้ยง

18.30 น. – กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับ

             – วงสะล้อซอซึง บรรเลง

             – รับประทานอาหาร

             – วง MFU BAND บรรเลง

             – รับชมวีดิทัศน์

             – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวขอบคุณ

20.30 น. – เสร็จสิ้นงานเลี้ยงรับรอง

ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีแห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวันที่ 2 โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

07.15 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ณ ลานดาว

             * เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ โถงอาคารเรียนรวม 1

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ลานดาว

             – ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พระสงฆ์เจริญชยสิทธิคาถา (พาหุง)

             – ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์อนุโมทนา

             – พระสงฆ์ จำนวน 160 รูป ออกบิณฑบาต (แบ่งเป็น 8 สาย) / เสร็จพิธี

08.30 น.   พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

             – ขบวนแห่เครื่องสักการะเคลื่อนจากจุดเริ่มขบวน ไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – อธิการบดีผู้ก่อตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอธิการบดี ถวายเครื่องสักการะ

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

และถวายความเคารพ

             – เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า

09.30 น.   พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

             – พิธีกรนำอาราธนาศีล / ประธานสงฆ์ให้ศีล

             – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

             – พระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

             – พิธีถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

            1) ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ประธานกรรมการจัดพิธีถวายผ้าป่าฯ กล่าวรายงาน

            2) กล่าวคำถวายผ้าป่า / รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งถวายผ้าป่า /

พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์พิจารณาผ้าป่า / ถวายบริวารผ้าป่า

            – แขกผู้มีเกียรติถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

            – พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานฯ กรวดน้ำ เสร็จสิ้นพิธี (พระสงฆ์เดินทางกลับ)

10.25 น.  กิจกรรมรายงานประชาชน ณ หอประชุมสมเด็จย่า

            – รับชมวีดิทัศน์ชุด 21 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            – รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี รายงานพัฒนาการ / ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

11.05 น. – พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

             – ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวรายงาน

             – รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

                 โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

                         รองศาสตราจารย์ Huang Jianjun

                ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

                         ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย

                             1) นายคเชนทร์ พุทธิวราวุธ

                             2) นายวัชรพงศ์ มีอาหาร

                             3) นายเมธาวุฒิ ศุภกูล

11.12 น. – พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

             – ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา กล่าวรายงาน

             – อธิการบดีผู้ก่อตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และผู้มีเกียรติมอบทุนการศึกษา

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 21 ปี ประจำปี พ.ศ. 2562:

สูจิบัตร วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 21 ปี

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณประจำปี 2562

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2562

 


ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562