วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 2 ปี

25 กันยายน 2543

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2541 ได้ประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 65ก ในวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  และยังเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 14 ในประเทศไทย (มติชน 25 ก.ย. 46 น.19) มีที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดเชียงราย และถือวันที่ 25 กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาและการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2543 เป็นปีที่ 2 ครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีพล ต.อ. เภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ รักษาการแทนอธิการบดีในขณะนั้น เป็นประธานในการจัดงาน อีกทั้งในปีพุทธศักราช 2543 เป็นปีวาระแห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบรอบ 100 ปี โดยองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกได้ยกย่องพระองค์ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก นับว่าเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นและได้ใช้พระสมัญญานามของพระองค์เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ความมุ่งหวังของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของประชาชนชาวเชียงรายรวมทั้งพสกนิกรประเทศไทย ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนายั่งยืน

2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ของชาติ

  1. เพื่อตอบสนองความต้องการการศึกษาระดับสูงของประชาชนในภาคเหนือตอนบน

4.เพื่อให้เป็นศูนย์กลางศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

5.เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการด้านต่างๆ ได้พัฒนามาเป็นลำดับด้วยความมั่นคงและมีคุณภาพ  ซึ่งในวันที่ 25  กันยายน ของทุกปีมหาวิทยาลัยได้มีการจัดงานวันครบรอบสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ประกอบด้วยกิจกรรมการทำบุญตักบาตรในภาคเช้า และภาคบ่ายมีการรายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการภาพ ด้านวิชาการ  หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา  การวิจัย ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ การบริการวิชาการแก่สังคม ฯลฯ และในตอนค่ำได้มีการจัดเลี้ยงรับรองพนักงาน สื่อมวลชน และประชาชนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจัดงานวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยในแต่ละปีจึงเป็นการแสดงถึงผลงานในด้านต่างๆ ต่อประชาชน ตามภารกิจและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

ในการจัดงานวันสถาปนาครั้งแรกนั้นในภาคเช้าได้จัดพิธีการทางศาสนา ณ อาคารส่วนหน้า (อาคารชั่วคราว 12 หลัง) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย พลตำรวจเอกเภา สารสินนายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยรักษาการอธิการบดี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ และผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี หลังจากเสร็จพิธีการทางศาสนาแล้วผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันปล่อยปลา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบริเวณด้านหลังอาคารส่วนหน้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

ในภาคเย็น อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานต่อคณะสื่อมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท หลังจากนั้นมีการจัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นประชาชนชาวเชียงราย ที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


เอกสารจดหมายเหตุ วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 2 ปี ประจำปี พ.ศ. 2543

หนังสือที่ระลึก


ภาพกิจกรรม