วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 5 ปี

25 กันยายน 2546

วันที่ 25 กันยายน 2546 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 5 ปี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร AD1) หลังจากนั้นคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมทำพิธีทางศาสนา และพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร AD1)

จากนั้นวันที่ 17 ตุลาคม 2546 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับช่วงเช้ามีการจัดพิธีเบิกปฐพีอาคารกีฬาเอนกประสงค์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในช่วงเย็นจึงได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรองและรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ประชาชนรับทราบ โดยมีกำหนดการการรายงานประชาชนและการเลี้ยงรับรอง ณ ห้อง301 อาคารโรงอาหารและกิจกรรม (อาคาร D1) โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

18.00 น. – ลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน

18.30 น. – การแสดงชุดที่ 1 ชุดต้อนรับแขกแก้ว

18.40 น. – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 5 ปี กล่าวรายงาน

            – นายกสถามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเปิดงาน

            – ร่วมรับประทานอาหารเย็น

19.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            – ชมมัลติวิชัน ชุด “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : จากอดีต สู่ปัจจุบัน”

20.30 น. – การแสดงชุดที่ 2 ชุดสำราญเริงใจ

            – การแสดงชุดที่ 3 ชุดยอขันไหว้สา ปูจาน้อมเกล้า

22.00 น. – ปิดงาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 5 ปี ประจำปี พ.ศ. 2546:

กำหนดการรายงานประชาชนและการเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 


ภาพกิจกรรม