วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดพิธีสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี ขึ้น 2 วันโดยในวันพุธที่ 24 กันยายน 2551 ได้จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ณ บริเวณลานดาว โดยมีรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี จากนั้นจึงทำพิธีทางศาสนา ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (อาคาร C4) โดยมีลำดับพิธีดังต่อไปนี้

07.00 น. – ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป ณ บริเวณลานดาว

              (มีข้าวต้ม น้ำเต้าหู้ ถวายพระ และเลี้ยงรับรองผู้บริหาร ณ โถงอาคารเรียนรวม C3)

09.30 น. – พิธีทางศาสนา ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            – ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล

            – พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 ประธานสงฆ์ให้ศีล (จบ)

            – พิธีกรอาราธนาพระปริตร

            – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ (จบ)

            – พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน

            – อธิการบดี ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

            – ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์

            – พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

          ในภาคค่ำ มีการฉายภาพยนต์ งานเลี้ยงรับรอง และเสวนาเรื่อง “ดูหนัง ฟังหัวใจ” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

18.00 น. – ชมภาพยนต์ไทยเรื่อง “หนึ่งใจเดียวกัน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

19.00 น. – Welcome Dinner ณ วนาศรม

20.30 น. – เสวนาเรื่อง “ดูหนัง ฟังหัวใจ” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และผู้แสดงนำในภาพยนต์ไทยเรื่อง “หนึ่งใจเดียวกัน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

          วันพฤหัสบดีที่ 25 – 26 กันยายน 2551 มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 10 ปี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551

10.00 น. – อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าพระราชานุสาวรีย์

            – ขบวนเครื่องสักการะเคลื่อนจากจุดเริ่มขบวนอาคาร E1 ไปยังพระราชานุสาวรีย์ฯ

            – อธิการบดีฯ และผู้บริหารถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน 10 ชิ้น

            – ผู้สูงอายุในชุมชนถวายกรวยดอกไม้

            – อธิการบดีฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย / ถวายความเคารพ

            – เคลื่อนขบวนไปสู่หอประชุมสมเด็จย่า (ขบวนตุงพระราชทาน ผู้บริหารระดับสูง ทูตานุทูต และขบวนธงชาติประเทศต่างๆ) – เปิดเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            – ตุงพระราชทาน และขบวนธงเข้าสู่หอประชุม – วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย

            – พิธีอัญเชิญตุงพระราชทาน และธงนานาชาติ (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมาร์ชมหาฤกษ์)

            – พิธีกรเชิญผู้บริหารระดับสูง และทูตานุทูต (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) ขึ้นบนเวที

            – อธิการบดีกล่าวความเป็นมาของการดำเนินงานในรอบ 10 ปี

            – นายประจวบ ไชยสาส์น กล่าวแสดงความยินดี

            – นายมนตรี ด่านไพบูลย์ กล่าวแสดงความยินดี

            – นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวแสดงความยินดี

            – ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวแสดงความยินดี

            – รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี

            – นางรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวแสดงความยินดี

            – H.E. Mr. Lars Eric Backstrom, Ambassador เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ กล่าวแสดงความยินดี

            – H.E. Mr. Arno Riedel เอกอัครราชทูตออสเตรีย กล่าวแสดงความยินดี

            – H.E. Mr. Mohammad Hatta, Ambassador เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย กล่าวแสดงความยินดี

            – Mr. Michael Morrow, Consul General กงสุลใหญ่อเมริกัน กล่าวแสดงความยินดี

            – Mrs. Junko Yokota, Consul General กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดี

            – Mr. Chen Jiang Cultural Counsellor ที่ปรึกษาทูตจีน กล่าวแสดงความยินดี

            – Mr. Herrle’ d’ ORIANO Counsellor ที่ปรึกษาทูตฝรั่งเศส กล่าวแสดงความยินดี

            – อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีคุณูปการ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย / พนักงานผู้มีผลงานดีเด่น

                   ก. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 1. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 2. สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
 3. สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
 4. อดีตเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Ibrahim Yusuf)
 5. นายวันชัย จงสุทธนามณี
 6. นายคำรณ บุญเชิด
 7. นายแสวง เครือวิวัฒนกุล
 8. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล

                   ข. ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

 1. ผู้แทนทีมนักประดิษฐ์รถอัจฉริยะ ทีม “อะ-ไรฟว์” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. นายธีรพล องอาจรักษ์อุดร
 3. นางสาวแสงอรุณ สุขนา
 4. ผู้แทนชมรมส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                   ค. ประเภทพนักงานผู้มีผลงานดีเด่น

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

          – แขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่นายกสภามหาวิทยาลัย

          – อธิการบดีกล่าวขอบคุณ

          – ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี / เสร็จพิธี

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวันที่วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.30 – 17.00 น. – สัมมนานานาชาติ “International Conference on Human Capacity Building for the Changing World” ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี

          – เวลา 13.30 น. พิธีเปิด

          – เวลา 14.00 – 17.00 น. บรรยายพิเศษ

          – เวลา 16.15 – 17.00 น. อภิปรายทั่วไป

14.00 น. – การแถลงข่าว ณ ห้องดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551

ภาคเช้า การสัมมนานานาชาติ (ต่อ)

09.00 น. – การอภิปรายกลุ่ม

10.00 น. – การนำเสนอผลงานวิชาการ

11.30 น. – สรุปประเด็นการอภิปราย โดย นาวาอากาศเอก ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

12.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องแม่สาย อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาคบ่าย

 • ทัศนศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย
 • ทัศนศึกษาดอยตุง แม่สาย และสามเหลี่ยมทองคำ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 10 ปี ประจำปี พ.ศ. 2551:

สูจิบัตรวันครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่ระลึก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากก้าวที่ 1 ถึงปีที่ 10 เส้นทางสู่ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย 

บัตรเชิญครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


 

ภาพกิจกรรม